सूचना

बुध, फागुन ११, २०७८ (5 months ago)

वि.सं. २०७९ सालको भित्ते पात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्न चाहने व्यक्ति/संस्थाहरूले यस समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिई समितिको सिद्धार्थ बैङ्कमा रहेको खाता नं. ००११५४३२८६३ मा निम्नलिखित रकम जम्मा गरी सोको भौचर र निवेदनपत्रसहित सम्पर्क गर्न सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

नोटः
क्यालेण्डरमा मूल्य निर्धारण गरेका रु.१०,०००/-
क्यालेण्डरमा मूल्य निर्धारण नगरेका रु.५,०००/-